Scoupy ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Scoupy een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst. Deze Algemene hier en geprint.

Artikel 1. Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: 
  Aanbieder: een bedrijf dat Coupons en/of Spaaracties via het internet openbaar heeft gemaakt;
  Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de Applicatie, waar deze toegang toe krijgt door het invullen van zijn Login;
  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Scoupy;
  Applicatie: het platform van Scoupy, toegankelijk via een mobiele applicatie die door Scoupy is ontwikkeld en/of via de Website, door middel waarvan de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst, na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en het creëren van een Account;
  Coupons: de aanbiedingen voor een product of dienst die de Aanbieder via het internet openbaar heeft gemaakt, bestaande uit Kassa Coupons, Cashback Coupons, Online Coupons en Exclusieve Coupons, zoals nader omschreven in artikel 4;
  Spaaracties: spaarkaarten voor een product of dienst die de Aanbieder via het internet openbaar heeft gemaakt, bestaande uit lokaal sparen, merksparen en Scoupy Sparen waarbij Gebruikers sparen voor hogere kortingen en/of gratis producten door het verzamelen van spaarzegels.
  Dienst: de door Scoupy aangeboden dienst, bestaande uit het beschikbaar stellen van de Applicatie en de Coupons en Spaaracties, zoals nader omschreven in artikel 4;
  Gebruiker: de natuurlijke persoon die door middel van een Account gebruik maakt van de Dienst, waaronder de Applicatie en de daar beschikbare Coupons;
  IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
  Login: de gegevens waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord met e-mailadres, of een Facebook-account;
  Privacy Statement: het privacy statement van DPG Media Magazines/Scoupy, beschikbaar via scoupy.com/privacy-statement; het privacy statement van Scoupy, beschikbaar via scoupy.com/privacy-statement;
  Scoupy: de besloten vennootschap Scoupy B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2132 JL) Hoofddorp, aan de Capellalaan 65, ingeschreven en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53322185;
  Website: de website van Scoupy, bereikbaar via scoupy.com alsmede alle onderliggende pagina’s.
 • Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst, waaronder de Applicatie, de Coupons en Spaaracties, een Account, de Website en alle overige door Scoupy aan Gebruiker verleende diensten. Eventuele voorwaarden van Gebruiker worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.
 • Scoupy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om Scoupy te verzoeken het Account te verwijderen en de Dienst niet meer te gebruiken.
 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Scoupy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
Artikel 3. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid
 • Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken. Gebruiker kan een Account aanmaken door het opgeven van een Login of door gebruik te maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van zijn bestaande Facebook-account.
 • Gebruiker staat er jegens Scoupy voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Login. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Login aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Login van de Dienst wordt gemaakt. Scoupy mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Login.
 • Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Login in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Scoupy daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Login.
 • Scoupy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Applicatie en/of in de Dienst aan te brengen.
 • Scoupy is niet gehouden om – al dan niet op verzoek van een Gebruiker – bepaalde functionaliteiten van de Dienst en/of Coupons in de Applicatie te behouden, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
 • Scoupy garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Applicatie en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Scoupy is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Applicatie en/of de Dienst.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst en Coupons. Scoupy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Scoupy ten dienste staan, is Scoupy te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
  1. Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
  2. Scoupy van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of Scoupy kunnen toebrengen.
Artikel 4. De Dienst
 • De Dienst van Scoupy bestaat uit het aanbieden van een Applicatie, waarop Scoupy aan Gebruikers Coupons en Spaaracties beschikbaar stelt. Deze Coupons en Spaaracties bestaan uit aanbiedingen voor producten en diensten van verschillende Aanbieders. De Gebruiker kan in de Applicatie Coupons en Spaaracties activeren. Tevens kan de Gebruiker een bepaalde Aanbieder volgen om van die Aanbieder Coupons en Spaaracties gepresenteerd te krijgen in zijn Account en andere Gebruikers attenderen op bepaalde Coupons en Spaaracties
 • Wanneer een Gebruiker een Coupon en/of Spaaractie heeft geaccepteerd, kan hij de aangeboden actie gebruiken op de wijze zoals aangegeven bij die Coupon en/of Spaaractie. In ieder geval worden in de Applicatie 5 typen Coupons aangeboden:
  1. Coupons die Gebruiker dient te tonen bij de kassa (“Kassa Coupons”);
  2. Coupons die Gebruiker recht geven op geld terug van hun aankoop (“Cashback Coupons”), op de wijze als omschreven in artikel 5;
  3. Coupons die exclusief aan geselecteerde Gebruikers worden aangeboden (“Exclusieve Coupons”).
  4. Coupons die doorlinken naar de webpagina van een Aanbieder en waarbij een korting kan worden verleend op een online aankoop bij een Aanbieder (“Online Coupons”).
  5. Spaaracties waarbij de Gebruiker voor elke 10 euro op de kassabon een zegel kan sparen en daarmee producten/diensten met hoge kortingen kan aanschaffen op het platform.
  6. Spaaracties waarbij de Gebruiker bij aankoop van een of meerdere geselecteerde producten zegels kan sparen voor hoger kortingen dan wel premiaten van het betreffende product.
 • De Gebruiker begrijpt en erkent dat Scoupy enkel door Aanbieders aangegeven aanbiedingen als Coupons en/of Spaaractie weergeeft in de Applicatie. Scoupy heeft derhalve geen invloed op de (inhoud van de) aanbiedingen die worden gedaan middels de Coupons en/of Spaaractie of de (wijze waarop de) Aanbieders uitvoering hebben gegeven aan de aanbieding. Scoupy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, aanbiedingen en overige informatie met betrekking tot de Coupons en/of Spaaractie.
 • De Dienst – waaronder de Applicatie en de Coupons en/of Spaaractie – wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting en is een generiek product. De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Scoupy sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en beschikbaarheid van de Applicatie en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om:
  1. gebruik te maken van andere dan de door Scoupy goedgekeurde tools om de Applicatie te gebruiken en/of te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Applicatie toegankelijke gemaakte informatie, waaronder de Coupons, dan wel om de Applicatie op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  2. de Dienst te gebruiken op enige wijze dat tot gevolg heeft dat de systemen van Scoupy worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Applicaties en/of de computersystemen van Scoupy te omzeilen;
  3. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Scoupy;
  4. de via de Dienst verkregen Coupons en/of Spaaractie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  5. inbreuk te maken op de rechten van Scoupy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, tenzij Scoupy of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat;
  6. de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of anderszins te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  7. in het gebruik van de Dienst te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of de belangen en goede naam van Scoupy kan schaden; 
   of
  8. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.
Artikel 5. Cashback
 • In de Applicatie kunnen Cashback Coupons worden aangeboden. Op basis van deze Cashback Coupons heeft de Gebruiker na aankoop van een bepaald product recht op een bepaalde vergoeding, zoals aangeven bij de Cashback Coupon. Aan het recht op deze vergoeding kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van actievoorwaarden, welke staan vermeld bij de Coupon en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de cashback actie deel te nemen. De voorwaarden in de actievoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In voorkomend geval prevaleren de bepalingen van de actievoorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, voor zover dit ziet op een cashback actie waarop die actievoorwaarden van toepassing zijn.
 • Om gebruik te maken van de Cashback Coupon dient de Gebruiker het betreffende product eerst aan te schaffen. De aankoop kan geschieden in iedere winkel die het actieproduct in het assortiment voert welke staan vermeld bij de Coupon en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de cashback actie deel te nemen uploadt vervolgens een foto van het aankoopbewijs (de originele kassabon, zie artikel 5.10, 5.11 en 5.12) van het betreffende product naar Scoupy via zijn Account bij de betreffende Cashback Coupon. De datum en het tijdstip van ontvangst bij Scoupy van het aankoopbewijs gelden als moment van indiening daarvan ten aanzien van de geldigheid van de Cashback Coupon, waarbij de gegevens van Scoupy gelden als dwingend bewijs, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de gegevens onjuist zijn en/of hij op een ander tijdstip het aankoopbewijs heeft geüpload.
 • De foto van het aankoopbewijs (de originele kassabon) van het betreffend product dient tenminste de volgende gegevens, op scherpe en leesbare wijze, aan te tonen:
  1. Een omschrijving van het aangeschafte product;
  2. De aanschafprijs van het product;
  3. De (bedrijfs)naam van de winkel waar het product is aangeschaft;
  4. De (vestigings)plaats van de winkel waar het product is aangeschaft;
  5. De datum en tijd waarop het product is aangeschaft.
 • Scoupy heeft te allen tijde het recht om een foto af te keuren, onder meer omdat deze, naar het oordeel van Scoupy, niet voldoet aan de eisen zoals opgesomd in artikel 5.3 1 t/m 5, de foto (gedeeltelijk) onscherp of onleesbaar is, het aankoopbewijs (handmatige) aanpassingen bevat of Scoupy om welke reden dan ook twijfelt aan de rechtmatigheid van het aankoopbewijs.
 • Aanvullend op het bepaalde in artikel 5.3 1 t/m 5 dient de Gebruiker de volgende gegevens te verstrekken om aan de cashback actie deel te nemen:
  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mail adres;
  3. Woonplaats;
  4. Telefoon;
  5. Geboortedatum;
  6. IBAN (uitsluitend bankrekeningnummer, geen spaarrekening).
  Gebruiker garandeert dat de ingevolge deze bepaling verstrekte gegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig op up-to-date zijn van de door Gebruiker verstrekte informatie.
 • Het uitkeren van de vergoeding aan Gebruiker is te allen tijde afhankelijk van de acceptatie door Aanbieder van het aankoopbewijs en de betaling door Aanbieder van de vergoeding aan Scoupy. Scoupy is nooit gehouden enige vergoeding aan Gebruiker te betalen, voor zover Scoupy niet de (volledige) vergoeding van Aanbieder heeft ontvangen en Scoupy accepteert hiervoor ook geen aansprakelijkheid.
 • Wanneer het aankoopbewijs door Scoupy en Aanbieder is geaccepteerd en Scoupy de betaling van Aanbieder heeft ontvangen, zal Scoupy binnen twee werkdagen de vergoeding aan Gebruiker betalen op de door Gebruiker in zijn Account aangegeven IBAN-bankrekening. Alle betalingen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
 • Scoupy is op ieder moment gerechtigd bedragen die zij van Gebruiker heeft te vorderen, uit welke bron dan ook, te verrekenen met bedragen die Scoupy aan Gebruiker verschuldigd is. Aan Gebruiker komt geen bevoegdheid tot verrekening toe.
 • Scoupy kan de gebruiker ter controle om de originele kassabon vragen voorzien van hun Scoupy e-mailadres per post op te sturen naar het gratis antwoordnummer (Scoupy B.V. t.a.v. Scoupy Clearing Afdeling, Antwoordnummer 21013, 2130 RG Hoofddorp). Kosten voor enveloppen en papier worden niet vergoed.
 • Gebruikers dienen originele kassabonnen 4 weken te bewaren nadat de actie is afgelopen.
 • Kassabonnen (geprint op A4) verkregen bij de servicebalie van de supermarkt gelden niet als originele kassabon en worden niet in behandeling genomen.
 • Bij online boodschappen dient er een geldige factuur en/of bestelling met betaalbewijs ingediend te worden.
 • Mocht de gebruiker gebruik hebben gemaakt van een kortingsactie in de winkel, dan berekend Scoupy de cashback over het totaalbedrag (minus de winkelkorting) van alle gekochte actieproducten.
 • Bij een 1 + 1 actie in de winkel ontvangt de gebruiker 50% cashback over het totaalbedrag van 2 stuks. Bijvoorbeeld: 2 producten van €5,00 voor €2,50. Scoupy geeft over dit totaalbedrag 50% cashback = €1,25.
 • Bij een 2 + 1 actie in de winkel ontvangt de gebruiker 33,33% cashback over het totaalbedrag van 3 stuks.
 • Bij een 2e halve prijs actie in de winkel ontvangt de gebruiker 50% cashback over het totaalbedrag van 2 stuks.
 • De maximale korting op alcoholhoudende dranken is in Nederland altijd 50%. De 50% cashback wordt berekend vanaf de adviesprijs. Wanneer de gebruiker het actieproduct goedkoper aanschaft, zal het verschil van het cashback bedrag in mindering worden gebracht.
Artikel 6. Garanties en vrijwaringen
 • De Gebruiker is jegens Scoupy aansprakelijk voor, en vrijwaart Scoupy volledig tegen, alle schade en kosten die Scoupy lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Coupons of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Scoupy gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
 • De Gebruiker staat er jegens Scoupy voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Scoupy voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het gebruik van Coupons, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 • De Applicatie kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker de Applicatie verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Scoupy heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. Scoupy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 • Iedere aansprakelijkheid van Scoupy uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten, voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.
 • Indien Scoupy aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid van Scoupy jegens de Gebruiker zal nooit meer dan EUR 100.000 bedragen.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Scoupy aan de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze bepaling.
 • Iedere aansprakelijkheid van Scoupy voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Scoupy wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Scoupy wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • De in dit artikel genoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Scoupy of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
 • Alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Scoupy niet verplicht het product volgens de foutieve prijs of tekst te leveren.
Artikel 8. Overmacht
 • Scoupy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst indien sprake is van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van Scoupy cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Scoupy, tekortkomingen van door Scoupy ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
 • De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder de Applicatie en de Website, alsmede de via de Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, behoudens Coupons, berusten bij Scoupy en/of haar licentiegevers.
 • Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Scoupy de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Applicatie en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten
Artikel 10. Privacy
 • Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan Scoupy verstrekt. Uw persoonsgegevens verwerken we om wettelijke verplichtingen na te komen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. De verwerking van deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Scoupy worden verwerkt. Het Privacy Statement kan hier.
Artikel 11. Duur en beëindiging
 • De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Account te verwijderen.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Scoupy verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account.
 • De Gebruiker heeft geen recht op enige vergoeding voor de Coupons en/of enige zegels van Spaarkaarten die hij op het moment van beëindiging van zijn Account in zijn Account heeft geactiveerd of gebruikt. Openstaande Cashback verzoeken, zoals bedoeld in artikel 5, worden zo snel mogelijk door Scoupy verwerkt en – indien voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 5.7 – aan Gebruiker uitgekeerd.
 • Scoupy blijft gerechtigd om alle informatie die de Gebruiker aan Scoupy heeft verstrekt te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement en/of de voorwaarden zoals aangegeven in de Applicatie. Scoupy zal echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle informatie die de Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren.
 • Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de overeenkomst te overleven, zullen tussen Scoupy en Gebruiker van kracht blijven.
Artikel 12. Varia
 • Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Applicatie is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen die tussen Gebruiker en Scoupy ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 • Scoupy mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van de Dienst staken en zijn Account te verwijderen.
Artikel 13. Winacties
 • In de Applicatie kunnen Winacties worden aangeboden. Er wordt deelgenomen aan de Winactie door de aangegeven aanbieder te volgen. Door deelname aan de Winactie maakt de Gebruiker kans op de prijs, bij meerdere prijzen kan de Gebruiker maar één prijs winnen. Deelname aan een Winactie is uitgezonderd voor medewerkers van Scoupy, alsmede een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Winacties.
 • Aan deelname aan de Winactie kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van actievoorwaarden, welke staan vermeld bij de Coupon en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de Winactie deel te nemen. De voorwaarden in de actievoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen en kunnen niet ingewisseld worden voor diensten/producten van Scoupy of betrokken partijen. Er geldt voor een door de Gebruiker geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering of niet ophalen van de prijs vervalt deze aan de desbetreffende Aanbieder.
 • De winnaar van de Winactie wordt direct na de actieperiode gekozen via een willekeurige loting en worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Het winnen van een prijs is uitsluitend voorbehouden aan deelnemers ouder dan 16 jaar. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Gebruiker garandeert dat de voor de Winactie verstrekte persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig op up-to-date zijn van de door Gebruiker verstrekte informatie.
 • Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of misbruik van een prijs of verantwoordelijk voor enige aanvullende kosten die voortvloeien uit deelname aan een Winactie.
Artikel 14. Verkoopvoorwaarden (boodschappen) pakketten en spaardeals
 • Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Scoupy bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Scoupy retourneren, conform de door Scoupy verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij verdergaand gebruik dan nodig (om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen) is de consument aansprakelijk voor waardevermindering. 
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Scoupy. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier welke is op te vragen via klantenservice@scoupy.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Scoupy heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Scoupy bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Scoupy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Scoupy of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 
 • Uitsluiting herroepingsrecht
  1. Scoupy kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Scoupy dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   • Die door Scoupy tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijv. merchandise met naam consument);
   • die door hun aard (om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken) niet kunnen worden teruggezonden; (bijv. zelftesters)
   • die beperkt houdbaar zijn en binnen de wettelijke bedenktijd kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Scoupy geen invloed heeft;
   • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
   • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   • betreffende kansspelen zoals weddenschappen en loterijen.
 • Prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Scoupy producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Scoupy geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Scoupy dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Scoupy niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  7. De waarde van (producten in) boodschappenpakketten wordt gebaseerd op de consumentenadviesprijs.
  8. De prijs van boodschappenpakketten wordt gebaseerd op de consumentenadviesprijs van de producten minus een kortingspercentage. Dit kortingspercentage is van toepassing op alle producten in het pakket.
  9. Bij aantoonbaar ontbrekende en/of onbruikbare producten in boodschappenpakketten dient de consument de klantenservice van Scoupy hierover per mail met bewijsmateriaal (in de vorm van foto’s) te informeren. Eventuele financiële compensatie door Scoupy wordt berekend aan de hand van artikel 14.4.7 en 14.4.8. Vouchers, cadeaukaarten en kortingsbonnen zijn uitgesloten van financiële compensatie.
 • Conformiteit en garantie
  1. Scoupy staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door Scoupy, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Scoupy kan doen gelden.
  3. Voor zover mogelijk, is de consument verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking te melden aan Scoupy door een e-mail te sturen naar klantenservice@scoupy.com. Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de consument deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Scoupy is aangegeven.
  4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Scoupy de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de consument een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. Voor het eventueel terugzenden van het product en/of het opnieuw versturen van een vervangend product zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.
  5. De garantietermijn van Scoupy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Scoupy is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  6. De garantie geldt niet indien:
   • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Scoupy en/of op de verpakking behandeld zijn;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Levering en uitvoering
  1. Scoupy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Scoupy de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Scoupy het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Scoupy zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk voor de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Scoupy.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Scoupy tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Scoupy bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.