SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Scoupy een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen hier en geprint.

Artikel 1. Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: 
  Aanbieder: een bedrijf dat een Aanbieding via de Applicatie openbaar heeft gemaakt of aanbiedt. Afhankelijk van de Aanbieding kan dit een derde zijn of Scoupy zelf, wat nader blijkt uit o.a. de Actievoorwaarden;
  Aanbieding: een aanbod van een Aanbieder voor (korting op) producten of diensten in de vorm van een Coupon, Spaaractie, Actie, Winactie en/of enige andere manier zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden, de Applicatie en/of de Actievoorwaarden;
  Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de Applicatie, waar deze toegang toe krijgt door het invullen van zijn Login;
  Actie: een tijdelijke, tijdens een beperkte periode en/of in beperkte hoeveelheid beschikbare, Aanbieding van een Aanbieder m.b.t. een dienst of product;
  Actievoorwaarden: aanvullende voorwaarden en/of informatie die geldt voor en vermeld staat bij een specifieke Aanbieding van een Aanbieder in de Applicatie of op de Website. Hieronder begrepen de mogelijke algemene voorwaarden van een Aanbieder;
  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Scoupy;
  Applicatie: het platform van Scoupy, toegankelijk via een mobiele applicatie die door Scoupy is ontwikkeld en/of via de Website, door middel waarvan de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst, na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en het creëren van een Account;
  Cashback: een Aanbieding waarbij de Gebruiker na aankoop van een bepaald product of dienst, of na aankoop via Scoupy bij een aangsloten Webwinkel of Winkel aanspraak kan maken op een bepaalde vergoeding, zoals aangeven in de Actievoorwaarden;
  Coupons: de Aanbiedingen voor een product of dienst die de Aanbieder via de Applicatie openbaar heeft gemaakt, bestaande uit o.a. Kassa Coupons, Cashback Coupons, Online Coupons en Exclusieve Coupons, zoals nader omschreven in artikel 4;
  Spaaracties: spaarkaarten voor een product of dienst die de Aanbieder via de Applicatie openbaar heeft gemaakt, bestaande uit o.a. lokaal sparen, merksparen en ScoupySparen waarbij Gebruikers sparen voor hogere kortingen en/of gratis producten door het verzamelen van spaarzegels - overeenkomstig de Actievoorwaarden;
  Dienst: de door Scoupy aangeboden dienst, bestaande uit het beschikbaar stellen van de Applicatie en de Aanbiedingen zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden, Actievoorwaarden of in de Applicatie;
  Gebruiker: de natuurlijke persoon die door middel van een Account gebruik maakt van de Dienst;
  IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
  Kassabon: het originele aankoopbewijs van een product (of dienst) dat voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden en/of de (aanvullende) Actievoorwaarden, zoals vermeld bij een specifieke Aanbieding;
  Panel: het ASK-Opinions Panel, dat eigendom is van en wordt uitgevoerd door ASK-Opinions B.V.;
  Panellid: deelnemer aan het ASK-Opinions Panel;
  Login: de gegevens waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord met e- mailadres, of een Facebook of Google-account;
  Privacy Statement: het privacy statement van Scoupy, die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden en beschikbaar zijn via scoupy.com/privacy-statement;
  Scoupy-tegoed: het tegoed van een Gebruiker, opgebouwd uit ontvangen Cashback;
  Scoupy: de besloten vennootschap Scoupy Nederland B.V., gevestigd te en kantoorhoudend aan de Gustav Mahlerlaan 1025, te (1082 MK) Amsterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 76690881;
  Website: de website van Scoupy, bereikbaar via scoupy.com alsmede alle onderliggende pagina’s.
  Webwinkel: de webwinkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar de Gebruiker met een link via Scoupy naartoe wordt geleid om voor Cashback in aanmerking te komen;
  Winkel: de winkel die deelneemt aan Cashback in de winkelstraat en waar de Gebruiker na aankoop met een gekoppelde bankrekening Cashback ontvangt;
  Winactie: een specifieke Actie van een Aanbieder, waarbij de Gebruiker een dienst of product kan winnen, conform de hierop tevens van toepassing zijnde Actievoorwaarden.
 • Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst, waaronder de Applicatie, de Aanbiedingen, de Coupons, Spaaracties, Acties en Winacties, een Account, de Website en alle overige door of middels Scoupy aan Gebruiker verleende diensten en/of te leveren producten. Eventuele voorwaarden van Gebruiker worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.
 • Scoupy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (daaronder begrepen de Actievoorwaarden) te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om Scoupy te verzoeken het Account te verwijderen en de Dienst niet meer te gebruiken.
 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Actievoorwaarden onverminderd van kracht. Scoupy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden en Actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
Artikel 3. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid
 • Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken. Gebruiker kan een Account aanmaken door het opgeven van een Login, bestaande uit een geldig e-mailadres en zelfverzonnen wachtwoord of door gebruik te maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van zijn bestaande Facebook of Google-account.
 • Een Gebruiker kan niet meer dan één Account hebben.
 • Gebruiker staat er jegens Scoupy voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst en is gehouden deze gegevens actueel te houden en te wijzigen indien daar aanleiding toe is.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Login. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Login aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Login van de Dienst wordt gemaakt.
 • Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Login in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Scoupy daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Login.
 • Scoupy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Applicatie en/of in de Dienst aan te brengen.
 • Scoupy is niet gehouden om – al dan niet op verzoek van een Gebruiker – bepaalde functionaliteiten van de Dienst in de Applicatie te behouden, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
 • Scoupy garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Applicatie en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Scoupy is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Applicatie, de Dienst en/of de toegang tot een Account.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Scoupy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Scoupy ten dienste staan, is Scoupy te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om Diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of Scoupy van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of Scoupy kunnen toebrengen.
Artikel 4. De Dienst
 • De Dienst van Scoupy bestaat uit het aanbieden van een Applicatie en Website, waarop Scoupy aan Gebruikers Aanbiedingen aanbiedt middels o.a. Coupons, Spaaracties, Acties of Winacties. Een Aanbieding bestaat uit (korting op) producten en diensten van verschillende Aanbieders, zoals nader gespecificeerd in de Actievoorwaarden. De Gebruiker kan in de Applicatie bepaalde Aanbiedingen of Acties activeren. Tevens kan de Gebruiker een bepaalde Aanbieder volgen om van die Aanbieder specifieke Aanbiedingen of Acties gepresenteerd te krijgen in zijn Account en andere Gebruikers attenderen op bepaalde Aanbiedingen of Acties.
 • Wanneer een Gebruiker een bepaalde Aanbieding heeft geactiveerd, geaccepteerd of geselecteerd, kan hij de aangeboden Actie gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de Actievoorwaarden in de vorm van een Coupon of Spaaractie. In de Applicatie worden diverse typen Coupons, Acties en/of Spaaracties aangeboden:
  1. Coupons die Gebruiker dient te tonen bij de kassa in een fysieke winkel (“Kassa Coupons”);
  2. Coupons die Gebruiker recht geven op (gedeeltelijke) Cashback van hun aankoop (“Cashback Coupons”), op de wijze als omschreven in artikel 5;
  3. Coupons die exclusief aan geselecteerde Gebruikers worden aangeboden (“Exclusieve Coupons”);
  4. Coupons die doorlinken naar de webpagina van een Aanbieder en waarbij een korting kan worden verleend op een online aankoop bij een Aanbieder (“Online Coupons”);
  5. Andere Acties (of “Deals”) waarbij de Gebruiker aanspraak kan maken op een Cashback, korting of ander voordeel op grond van de Actievoorwaarden en het bepaalde in artikel 6;
  6. Spaaracties waarbij de Gebruiker voor elke 10 euro op de Kassabon een zegel kan sparen en daarmee producten/diensten met hoge kortingen kan aanschaffen via de Applicatie;
  7. Spaaracties waarbij de Gebruiker bij aankoop van een of meerdere geselecteerde producten zegels kan sparen voor hoge korting dan wel premiaten van het betreffende product.
 • De Gebruiker begrijpt en erkent dat Scoupy enkel door Aanbieders aangegeven Aanbiedingen als Dienst weergeeft in de Applicatie. Scoupy heeft derhalve geen invloed op de (inhoud van de) Aanbiedingen die worden gedaan middels de Coupons en/of Spaaractie of de (wijze waarop de) Aanbieders uitvoering hebben gegeven aan de Aanbieding. Scoupy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, Aanbiedingen en overige informatie met betrekking tot de Coupons en/of Spaaractie, zoals onder meer opgenomen in de Actievoorwaarden.
 • De Diensten – waaronder de Applicatie en de Coupons, Acties en/of Spaaractie – worden door Scoupy geleverd op basis van een inspanningsverplichting en is een generiek product. De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Applicatie op het moment van gebruik (op “as is” basis). Scoupy sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en beschikbaarheid van de Applicatie en de Aanbiedingen, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 • Van de Diensten kan uitsluitend gebruik worden gemaakt door natuurlijke personen, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en geldt uitsluitend voor producten en diensten die in Nederland zijn aangeschaft. Scoupy kan niet garanderen dat een product of dienst te allen tijde voorradig is of is opgenomen in het assortiment van een winkel. Scoupy is niet aansprakelijk wanneer er door Gebruiker geen gebruik van een Aanbieding of Actie kan worden gemaakt, om welke reden dan ook.
 • De Aanbieder en/of Scoupy kan een Gebruiker verzoeken bewijs te leveren van zijn of haar identiteit en geldige deelname op het opgegeven woon- of verblijfadres tot 4 weken na afloop van de Actie of Aanbieding.
 • Indien het vermoeden bestaat dat de Gebruiker misbruik maakt van de Aanbieding, op welke wijze dan ook naar het oordeel van Scoupy of de Aanbieder, kan Scoupy deze Deelnemer uitsluiten van deelname aan toekomstige Aanbiedingen en/of het Account van de Gebruiker verwijderen.
 • De Aanbieder en/of Scoupy behouden zich het recht voor te allen tijde deelname van Gebruiker aan de Actie op te schorten of te beëindigen indien Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan Gebruiker te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Aanbieder en/of Scoupy en zonder dat de Aanbieder en/of Scoupy hiervoor aansprakelijk is jegens Gebruiker.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om:
  1. gebruik te maken van andere dan de door Scoupy goedgekeurde tools om de Applicatie te gebruiken en/of te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Applicatie toegankelijke gemaakte informatie, waaronder de Coupons, dan wel om de Applicatie op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  2. de Dienst te gebruiken op enige wijze dat tot gevolg heeft dat de systemen van Scoupy worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe- eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Applicaties en/of de computersystemen van Scoupy te omzeilen;
  3. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Scoupy;
  4. de via de Dienst verkregen Aanbiedingen te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  5. inbreuk te maken op de rechten van Scoupy, Aanbieders en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, tenzij Scoupy of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat;
  6. de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of anderszins te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  7. in het gebruik van de Dienst te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of de belangen en goede naam van Scoupy kan schaden;
   of
  8. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.
Artikel 5. Cashback
 • In de Applicatie kunnen Cashback Coupons worden aangeboden. Op basis van deze Cashback Coupons heeft de Gebruiker na aankoop van een bepaald product recht op een bepaalde Cashback. Aan het recht op deze Cashback kunnen nadere Actievoorwaarden zijn verbonden, welke staan vermeld bij de Coupon en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de Cashback Actie deel te nemen. De voorwaarden in de Actievoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In voorkomend geval van tegenstrijdigheid, prevaleren de bepalingen van de Actievoorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, voor zover dit ziet op een Cashback Actie waarop die Actievoorwaarden van toepassing zijn.
 • Om gebruik te maken van de Cashback Coupon dient de Gebruiker het betreffende product eerst aan te schaffen. De aankoop kan geschieden in iedere winkel die het actieproduct in het assortiment voert welke staan vermeld bij de Coupon en/of de Actievoorwaarden. Om aan de (Cashback) Actie deel te nemen uploadt de Gebruiker vervolgens een foto van de Kassabon van het betreffende product naar Scoupy via zijn Account bij de betreffende Cashback Coupon. De datum en het tijdstip van ontvangst bij Scoupy van de Kassabon gelden als moment van indiening daarvan ten aanzien van de geldigheid van de Cashback Coupon c.q. Actie, waarbij de gegevens van Scoupy gelden als dwingend bewijs, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de gegevens onjuist zijn en/of hij op een ander tijdstip de Kassabon heeft geüpload. Het bepaalde in artikel 3 is op het voorstaande uitdrukkelijk van toepassing.

  Er kan, tenzij anders aangegeven, per kassabon, per rekeningnummer en per persoon maar 1 keer gebruik worden gemaakt van een Cashback Actie. Er kan, tenzij anders aangegeven, maximaal 2 keer per huishouden gebruik worden gemaakt van een Cashback Actie.

  Indien eenzelfde Cashback Actie via meerdere websites/online applicaties wordt verspreid, kan in totaal per kassabon slechts één keer met de Cashback Actie meegedaan worden, ongeacht de website/online applicatie.
 • De (foto van de) Kassabon dient tenminste te voldoen aan de navolgende eisen en de navolgende gegevens te bevatten:
  1. Hij moet origineel zijn, leesbaar en scherp (gefotografeerd) en in dito kwaliteit, tijdig, te worden ontvangen door Scoupy;
  2. Een omschrijving van het aangeschafte product zoals gespecificeerd in de Aanbieding;
  3. De aanschafprijs van het product en eventuele andere kortingsacties moeten duidelijk leesbaar vermeldt staan;
  4. De (bedrijfs)naam van de (web)winkel waar het product is aangeschaft;
  5. De (vestigings)plaats van de winkel waar het product is aangeschaft;
  6. De datum en tijd waarop het product is aangeschaft;
  7. Kassabonnen (geprint op A4) verkregen bij de servicebalie van de supermarkt gelden niet als originele Kassabon en worden niet in behandeling genomen;
  8. Bij een aankoop van een product bij een webwinkel dient naast een Kassabon tevens de bestelgegevens meegezonden te worden.
 • Scoupy heeft te allen tijde het recht om een foto af te keuren, onder meer omdat deze, naar het oordeel van Scoupy, niet voldoet aan de eisen zoals opgesomd in artikel 5.3, de foto (gedeeltelijk) onscherp of onleesbaar is, de Kassabon (handmatige) aanpassingen bevat of Scoupy om welke reden dan ook twijfelt aan de rechtmatigheid van de Kassabon.
 • Aanvullend op het bepaalde in artikel 5.3 dient de Gebruiker de volgende gegevens te verstrekken om aan de Cashback Actie deel te nemen:
  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mail adres;
  3. Woonplaats;
  4. Telefoon;
  5. Geboortedatum;
  6. IBAN (uitsluitend bankrekeningnummer, geen spaarrekening).
  Gebruiker garandeert dat de ingevolge deze bepaling verstrekte gegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig op up-to-date zijn van de door Gebruiker verstrekte informatie.
 • Het toevoegen aan Scoupy-tegoed van de Cashback vergoeding aan Gebruiker is te allen tijde afhankelijk van de acceptatie door Scoupy van de Kassabon en de betaling door Aanbieder van de vergoeding aan Scoupy. Scoupy is nooit gehouden enige vergoeding aan Gebruiker te betalen, voor zover Scoupy niet de (volledige) vergoeding van Aanbieder heeft ontvangen en Scoupy accepteert hiervoor ook geen aansprakelijkheid.
 • Wanneer de Kassabon door Scoupy is geaccepteerd en Scoupy de betaling van Aanbieder heeft ontvangen, zal Scoupy binnen twee werkdagen de vergoeding toevoegen aan het Scoupy-tegoed van Gebruiker.
 • Gebruiker kan een uitbetaling van het tegoed aanvragen door op de knop “Uitbetalen” te klikken in zijn Account. Het totale tegoed dat op dat moment beschikbaar is, wordt dan uitbetaald op de door Gebruiker in zijn Account aangegeven IBAN-bankrekening.
 • Het tegoed blijft 2 jaar voor uitbetaling beschikbaar. Tegoeden komen enkel te vervallen als een Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 2 jaar niet actief is geweest en het Account daarmee inactief wordt, of in het geval van misbruik.
 • Alle betalingen en genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
 • Indien een Gebruiker een product of dienst, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan een Aanbieding, retourneert of annuleert, vervalt het recht op deelname en is Gebruiker gehouden om eventuele voordelen, Cashbacks en/of kortingen aan Scoupy te retourneren.
 • Scoupy is op ieder moment gerechtigd bedragen die zij van Gebruiker heeft te vorderen, uit welke bron dan ook, te verrekenen met bedragen die Scoupy aan Gebruiker verschuldigd is. Aan Gebruiker komt geen bevoegdheid tot verrekening toe.
 • Gebruikers dienen de originele Kassabonnen 4 weken te bewaren nadat de Actie is afgelopen.
 • Mocht de Gebruiker gebruik hebben gemaakt van een kortingsactie in de (web)winkel, dan berekent Scoupy de Cashback over het totaalbedrag (minus de winkelkorting) van alle gekochte actieproducten, zoals:
  1. Bij een 1 + 1 actie in de (web)winkel ontvangt de gebruiker 50% cashback over het totaalbedrag van 2 stuks. Bijvoorbeeld: 2 producten van €5,00 voor €2,50. Scoupy geeft over dit totaalbedrag 50% Cashback = €1,25.
  2. Bij een 2 + 1 actie in de (web)winkel ontvangt de gebruiker 33,33% Cashback over het totaalbedrag van 3 stuks.
  3. Bij een 2e halve prijs actie in de winkel ontvangt de gebruiker 50% cashback over het totaalbedrag van 2 stuks.
 • De maximale korting op alcoholhoudende dranken is in Nederland wettelijk gemaximaliseerd. De maximale Cashback op alcoholhoudende dranken is dan ook beperkt tot dit wettelijke maximum, berekend vanaf de adviesprijs. Wanneer de gebruiker het actieproduct goedkoper aanschaft, zal het verschil van het Cashback bedrag in mindering worden gebracht.
Artikel 6. Acties
 • Scoupy biedt op haar Website en/of in de Applicatie Acties aan, welke Actie in de Actievoorwaarden nader is gedefinieerd en bestaat uit een Aanbieding die is beperkt in looptijd en/of aantal. De Gebruiker kan uitsluitend deelnemen aan en gebruik maken van een Actie, wanneer hij handelt conform deze Algemene Voorwaarden en de Actievoorwaarden. Te late, onvolledige of onjuiste inzendingen of -indien van toepassing- wanneer het totaal aantal beschikbare Cashbacks op moment van inzending door Gebruiker is bereikt, hoeven niet te worden verwerkt. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname aan een Actie van een Aanbieder gaat op de volgende wijze en voorwaarden:
  1. De Gebruiker koopt, indien van toepassing, het specifieke product van de Actie in een (web)winkel naar keuze en bewaart de Kassabon.
  2. De Gebruiker activeert de Actie op de wijze zoals aangegeven op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy. Hiervoor is vrijwel altijd een upload van een foto van de Kassabon nodig, waarbij de Kassabon tenminste dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in artikel 5.3.
  3. De Gebruiker scant, indien van toepassing, de barcode van het product middels de Applicatie.
  4. De Gebruiker kies, indien van toepassing, de juiste Actie door deze aan te vinken.
   De Kassabon kan gebruikt worden voor meerdere Acties tegelijkertijd.
  5. De Gebruiker vult alle gevraagde (persoonlijke) gegevens in en voltooit de aanvraag. Het actuele Privacy Statement maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden; bij gebruikmaking van een Actie stemt Gebruiker hier eveneens uitdrukkelijk (wederom) mee in.
  6. Gebruiker garandeert dat de opgegeven informatie correct, actueel en compleet is. Scoupy is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste informatie.
  7. Deelname aan een Actie en/of het insturen van een Kassabon is slechts mogelijk tot 23.59 uur op de dag dat de Actie afloopt.
  8. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst bij Scoupy. Wanneer bij een Actie sprake is van gelimiteerde aantallen en deze beschikbare (gelimiteerde) aantallen allemaal zijn gebruikt, kan er geen aanvraag meer worden gedaan en/of wordt deze niet door Scoupy in behandeling genomen, ook niet als het product dan al wel is aangeschaft door de Gebruiker.
 • Het bepaalde in artikel 5 is voor het overige van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7. Winacties en spelvoorwaarden
 • In de Applicatie of Website kunnen Winacties worden aangeboden. Er wordt deelgenomen aan de Winactie door de aangegeven Aanbieder te volgen. Door deelname aan de Winactie maakt de Gebruiker kans op de prijs, bij meerdere prijzen kan de Gebruiker maar één prijs winnen.
 • Deelname aan een Winactie is uitgezonderd voor medewerkers van Scoupy, alsmede een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Winacties.
 • Aan deelname aan de Winactie kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van Actievoorwaarden, welke staan vermeld bij de Aanbieding en/of Winactie en dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de Winactie deel te nemen.
 • De Actievoorwaarden kunnen onder meer informatie bevatten over de naam van de Aanbieder, het te winnen product of dienst, de waarde ervan en hoe de Gebruiker deel kan nemen, de duur van de Actie, wanneer de bekendmaking is en hoe de Gebruiker wordt geïnformeerd en de eventuele deelnamekosten.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen en kunnen niet ingewisseld worden voor andere diensten/producten van Scoupy of de Aanbieder. Er geldt voor een door de Gebruiker geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering of niet ophalen/in ontvangstnemen van de prijs binnen 3 maanden na bekendmaking vervalt deze aan de desbetreffende Aanbieder.
 • De winnaar van de Winactie wordt, tenzij in de Actievoorwaarden anders wordt vermeld, direct na de actieperiode gekozen via een willekeurige loting en worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Het winnen van een prijs is uitsluitend voorbehouden aan deelnemers ouder dan 16 jaar. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Gebruiker garandeert dat de voor de Winactie verstrekte persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig op up-to-date zijn van de door Gebruiker verstrekte informatie.
 • Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of misbruik van een prijs of verantwoordelijk voor enige aanvullende kosten die voortvloeien uit deelname aan een Winactie.
Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
 • De Gebruiker is jegens Scoupy aansprakelijk voor, en vrijwaart Scoupy volledig tegen, alle schade en kosten die Scoupy lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Aanbiedingen of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Scoupy gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
 • De Gebruiker staat er jegens Scoupy voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij voldoet aan én zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Scoupy voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het gebruik van Coupons, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 • De Applicatie kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker de Applicatie of Website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Scoupy heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. Scoupy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Iedere aansprakelijkheid van Scoupy uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde, is uitgesloten, voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.
 • Indien Scoupy aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid van Scoupy jegens de Gebruiker zal nooit meer dan EUR 100.000 bedragen.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Scoupy aan de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze bepaling.
 • Iedere aansprakelijkheid van Scoupy voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Scoupy wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Scoupy wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • De in dit artikel genoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Scoupy of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
 • Alle prijzen, teksten en Actievoorwaarden zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Scoupy niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs of tekst te leveren.
Artikel 10. Overmacht
 • Scoupy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst indien sprake is van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van Scoupy cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Scoupy, tekortkomingen van door Scoupy ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten
 • De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder de Applicatie en de Website, alsmede de via de Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and- feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, behoudens Coupons, berusten bij Scoupy en/of haar licentiegevers.
 • Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Scoupy de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Applicatie en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten
Artikel 12. Privacy
 • Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website en gebruik van de Applicatie worden (persoons)gegevens aan Scoupy verstrekt. De persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt Scoupy om de Diensten aan te kunnen bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. De verwerking van deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Scoupy worden verwerkt. Het actuele Privacy Statement kan hier gelezen worden en is onlosmakelijke verbonden met deze Algemene Voorwaarden.
 • Gebruiker beseft dat - om deel te kunnen nemen aan de Diensten - de Gebruiker persoonsgegevens dient te verstrekken aan Scoupy, zodat Scoupy de Aanbiedingen voor de Aanbieder kan uitvoeren. Scoupy kan (een deel van) deze persoonsgegevens delen met Aanbieder in het kader van het uitvoeren van de Aanbieding.
 • Het staat Scoupy vrij om commerciële berichten aan Gebruiker te zenden m.b.t. de eigen Diensten van Scoupy. Voor overige berichten zal Scoupy de Gebruiker voorafgaand toestemming vragen. Ook voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden voor commerciële doeleinden zal Scoupy toestemming vragen aan de Gebruiker.
 • De Gebruiker wordt bij iedere commerciële communicatie van Scoupy een afmeldmogelijkheid geboden. Daarnaast kan de Gebruiker zich afmelden voor de communicatie (‘opt-out’) op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy.
 • De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Scoupy en Aanbieder in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Statement van Scoupy verwerkt.
Artikel 13. Duur en beëindiging
 • De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Account te verwijderen.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Scoupy verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, uiterlijk binnen 7 dagen het Account.
 • De Gebruiker heeft geen recht op enige vergoeding voor de Coupons, Acties en/of enige zegels van Spaarkaarten die hij op het moment van beëindiging van zijn Account in zijn Account heeft geactiveerd of gebruikt. Openstaande Cashback verzoeken, zoals bedoeld in artikel 5, worden zo snel mogelijk door Scoupy verwerkt en – indien voldaan wordt aan de gestelde eisen – aan Gebruiker uitgekeerd. Uitbetaling van openstaand Scoupy-tegoed dient door Gebruiker actief te worden aangevraagd, zoals beschreven in artikel 5. Na verwijdering van het Account, vervalt het openstaand Scoupy-tegoed.
 • Scoupy blijft gerechtigd om alle informatie die de Gebruiker aan Scoupy heeft verstrekt te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement en/of de voorwaarden zoals aangegeven in de Applicatie. Scoupy zal echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle informatie die de Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren.
 • Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de overeenkomst te overleven, zullen tussen Scoupy en Gebruiker van kracht blijven.
Artikel 14. Klachten en procedures
 • Eventuele vragen opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Diensten en deze Algemene Voorwaarden kunnen gericht worden aan de Scoupy klantenservice. De contactgegevens zijn te vinden op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Applicatie is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen die tussen Gebruiker en Scoupy ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Scoupy is gevestigd, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 • Scoupy mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van de Dienst staken en zijn Account te verwijderen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ DE LEVERINGEN VAN PRODUCTEN

Artikel 15. Verkoopvoorwaarden (boodschappen) pakketten en Spaaracties
 • Toepasselijkheid

  Indien aan Aanbieding ziet op de levering van een product of dienst aan een Gebruiker, dan zijn de onderstaande voorwaarden hierop van toepassing. Indien de Aanbieding, Website en/of Applicatie linkt naar óf de Gebruiker brengt bij een (website of aanbod van een) Aanbieder die rechtstreeks met de Gebruiker een overeenkomst aangaat – is Scoupy bij die overeenkomst géén partij en dient de Gebruiker zich te wenden tot deze Aanbieder. Deze Algemene Voorwaarden zijn, naast de algemene voorwaarden van de (eventuele) Aanbieder van toepassing – voorzover Scoupy hierbij partij is en/of door Gebruiker aangesproken kan worden.

 • Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Gebruiker of een vooraf door de Gebruiker aangewezen en aan Scoupy bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Bij de aanschaf van een dienst op afstand, heeft de gebruiker slechts in beperkte gevallen recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen nadat de overeenkomst gesloten is.
  3. Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Scoupy retourneren, conform de door Scoupy verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij verdergaand gebruik dan nodig (om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen) is de Gebruiker aansprakelijk voor waardevermindering.
  4. Wanneer de Gebruiker gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product of aangaande van de overeenkomst voor m.b.t. de dienst, kenbaar te maken aan Scoupy. Het kenbaar maken dient de Gebruiker te doen middels het retourformulier welke opgevraagd kan worden via [email protected]. Nadat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Gebruiker het product onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring retour te sturen. De Gebruiker dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  5. Indien de Gebruiker na afloop van de in lid 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Scoupy heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de Gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Scoupy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Scoupy of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 • Uitsluiting herroepingsrecht
  1. Scoupy kan het herroepingsrecht van de Gebruiker uitsluiten voor producten en diensten zoals omschreven in de onderstaande leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Scoupy dit duidelijk in de Actievoorwaarden, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   • Die door Scoupy tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Gebruiker. Vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijv. merchandise met naam Gebruiker);
   • die door hun aard (om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken) niet kunnen worden teruggezonden; (bijv. zelftesters)
   • die beperkt houdbaar zijn en binnen de wettelijke bedenktijd kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Scoupy geen invloed heeft;
   • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
   • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Gebruiker de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   • betreffende kansspelen zoals weddenschappen en loterijen.
 • Prijs
  1. Gedurende de geldigheidsduur van een, door de Gebruiker geaccepteerde, Aanbieding worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven, uitgezonder het bepaalde in artikel 9 lid 7 m.b.t. druk- en zetfouten.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Scoupy producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Scoupy geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Scoupy dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de Gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. De in de Aanbieding aangegeven (indicatieve) waarde van producten en/of diensten wordt gebaseerd op de consumentenadviesprijs.
  7. De waarde van (producten in) boodschappenpakketten wordt gebaseerd op de consumentenadviesprijs.
  8. De prijs of de Aanbieding van producten en diensten, zoals boodschappenpakketten, wordt gebaseerd op de consumentenadviesprijs van de producten minus een kortingspercentage. Dit kortingspercentage is van toepassing op alle producten in het pakket.
 • Conformiteit en garantie
  1. Scoupy staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door Scoupy, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Gebruiker op grond van de overeenkomst tegenover Scoupy kan doen gelden.
  3. Voor zover mogelijk, is de Gebruiker verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Gebruiker (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking, doch tenminste binnen 5 werkdagen, te melden aan Scoupy door een e-mail te sturen naar [email protected]. Eventueel terugzending van gebrekkige de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de Gebruiker deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Scoupy is aangegeven.
  4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Scoupy de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de Gebruiker een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.5.6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden. Voor het eventueel terugzenden van het product en/of het opnieuw versturen van een vervangend product zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.
  5. Coupons, Acties en andere (nog) niet tot een Cashback-product of -dienst omgezette Aanbieding zijn uitgesloten van financiële compensatie.
  6. De garantietermijn van Scoupy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Scoupy is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Gebruiker, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  7. De garantie geldt niet indien:
   • De Gebruiker de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • De geleverde producten andere dan normale sporen van slijtage en gebruik vertonen, zoals wanneer deze aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Scoupy, de Aanbieder en/of op conform de instructies op de verpakking behandeld zijn;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Levering en uitvoering
  1. Scoupy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres van Gebruiker in Nederland, zoals Gebruiker dat aan Scoupy bij het aangaan van deze koop kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Scoupy de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Gebruiker akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Gebruiker heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Scoupy het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Scoupy zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk voor de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Scoupy.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Scoupy tot het moment van bezorging aan de Gebruiker of een vooraf aangewezen en aan Scoupy bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ WEBWINKEL CASHBACK

Artikel 16. Gebruiksvoorwaarden webwinkel cashback
 • Webwinkel cashback wordt aangeboden door Scoupy en niet door de Webwinkel. Van Scoupy krijgt Gebruiker een geldbedrag terug na een geslaagde Transactie. Deze cashback wordt niet weergegeven in het bestelproces bij de Webwinkel. De cashback is inclusief BTW.
 • Gebruiker dient de website van een Webwinkel te bezoeken via een link, die wordt getoond op het platform van Scoupy. Zonder de door Scoupy aangegeven link is het niet mogelijk voor Gebruiker om cashback te ontvangen. Bovendien dient Gebruiker ingelogd te zijn op het platform van Scoupy om cashback te ontvangen. Het is belangrijk dat Gebruiker de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Anders kan de cashback niet aan Gebruiker worden toegekend.
 • Gebruiker dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door Scoupy en de Webwinkel. De cashback kan in dat geval niet worden toegekend aan Gebruiker.
 • Indien Gebruiker de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de cashback te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als "afgekeurd").
 • De cashback wordt pas toegekend als de retourtermijn is verstreken en Webwinkel aan Scoupy heeft doorgegeven dat de transactie, betreffende de aankoop, is geslaagd. Scoupy heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Webwinkel om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.
 • De cashback wordt aan het Scoupy-tegoed toegevoegd, nadat de retourtermijn is verstreken en de Webwinkel de transactie heeft goedgekeurd.
 • De status van een Transactie staat in het Account van Gebruiker op het Scoupy platform.
 • De status van een Transactie wordt door een Webwinkel aan Scoupy gerapporteerd. Scoupy gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van Gebruiker uit. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijs indien de rapportages van een Webwinkel onjuist zijn en deze aan Scoupy te overleggen.
 • Scoupy geeft Gebruiker geen enkele garantie dat de Cashback in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). Scoupy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
 • Daar waar de cashback gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als "goedgekeurd".
 • Indien een Transactie 72 uur na aankoop niet in het account van Gebruiker wordt vermeld kan Gebruiker de klantenservice mailen om de niet-geregistreerde aankoop te melden. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na aankoop. Scoupy zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de cashback kan worden toegekend. Scoupy is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen in behandeling te nemen.
 • Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers en/of Webwinkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Gebruiker verboden processen of programma’s op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Scoupy, andere Gebruikers of Webwinkels, hindert of schade toebrengt. Scoupy is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Gebruiker af te sluiten en eventuele Webwinkel cashback te laten vervallen.
 • Het Account van Gebruiker wordt afgesloten en de Webwinkel cashback komt te vervallen indien Scoupy een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Gebruiker.
 • Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Scoupy mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
 • Scoupy is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Webwinkels.
 • Webwinkel cashback geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan en is niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie online bij Scoupy is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Webwinkel cashback van Scoupy te vervallen.
 • Webwinkel cashback is niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander Account.
Artikel 17. Aansprakelijkheid webwinkel cashback
 • Scoupy is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Webwinkels.
 • Scoupy is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor de cashback niet aan Gebruiker kan worden toegekend.
 • De levering en garantie van via Scoupy gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. Scoupy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
 • De inhoud van het Webwinkel cashback aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Scoupy kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Scoupy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie omtrent het Webwinkel cashback aanbod.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ ASK-Opinions Panel

Artikel 18. Lidmaatschap ASK-Opinions Panel-spaarprogramma
 • Het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma is eigendom van en wordt uitgevoerd door ASK-Opinions B.V.
 • Het lidmaatschap van het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma komt tot stand door het online opgeven van naam, email-adres, geslacht, geboortedatum en interessegebieden. Op het lidmaatschap van het spaarprogramma zijn deze aanvullende algemene voorwaarden van toepassing.
 • Scoupy Panelleden kunnen spaarzegels verdienen met het registreren als lid van het Scoupy Panel. Daarna kunnen Panelleden op het Scoupy platform spaarkaarten volsparen door het invullen van vragenlijsten. Nadat een spaarkaart is volgespaard, wordt een Panellid beloond met een geldbedrag, dat zal worden toegevoegd aan het Scoupy-tegoed.
 • Scoupy behoudt zich het recht voor om in het kader van het spaarprogramma informatieve mails te versturen. Zulke transactiemails kunnen gaan over het informeren over voltooide vragenlijsten en daarmee verdiende Spaarzegels, bevestiging van volle Spaarkaarten en bevestiging van geplande uitbetaling.
Artikel 19. Privacy Statement
 • ASK-Opinions garandeert de privacy van de deelnemers aan het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma en zal het emailadres in combinatie met eventueel andere informatie, die haar Panelleden bij registratie hebben verstrekt, niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacy beleid van ASK-Opinions panel is opgenomen op de Privacybeleidpagina op het Scoupy platform.
Artikel 20. Voorwaarden voor deelname
 • Panelleden garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun panellidmaatschap verschafte informatie en gegevens.
 • Het is een individuele deelnemer niet toegestaan meer dan één Panellidmaatschap af te sluiten. ASK-Opinions accepteert maximaal één actief email-adres per individu per Panellidmaatschap.
 • Alleen personen van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland en in het bezit van een bankrekening, welke is ondergebracht in een SEPA land, mogen deelnemen aan het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.
 • Elke poging van een Panellid om het ASK-Opinions systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar Spaarzegels en onmiddellijke beëindiging van zijn of haar Panellidmaatschap.
 • Spaarzegels kunnen alleen worden ingewisseld op het Scoupy platform en volgens de daar vermelde voorwaarden.
 • De Spaarzegels zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van het lid.
 • ASK-Opinions heeft het recht het Panellidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen wanneer een Panellid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het spaarprogramma (inactieve leden). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van het Scoupy platform, verstuurde emails niet lezen, het persoonlijk profiel niet volledig en actueel houden, het niet deelnemen aan onderzoeken etc..
 • ASK-Opinions zal, voordat tot beëindiging van het Panellidmaatschap wordt overgegaan, het Panellid hierover informeren en het Panellid alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.
Artikel 21. Aansprakelijkheid
 • Deelname aan het spaarprogramma is voor eigen risico van het ASK-Opinions Panellid.
 • ASK-Opinions garandeert niet dat het spaarprogramma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft ASK-Opinions geen garantie over de resultaten die Panelleden kunnen bereiken door aan het ASK-Opinions Panel- spaarprogramma deel te nemen.
 • De aansprakelijkheid van ASK-Opinions voor schade die een Panellid lijdt doordat ASK-Opinions of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het spaarprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ASK-Opinions of haar leidinggevend personeel.
 • ASK-Opinions is niet gehouden haar verplichtingen uit het spaarprogramma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van ASK-Opinions of enige derden die diensten aan ASK-Opinions leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie ASK-Opinions op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van ASK-Opinions liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van ASK-Opinions of van derden die diensten aan ASK-Opinions leveren.
 • ASK-Opinions is bevoegd het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt ASK-Opinions ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
 • ASK-Opinions is niet aansprakelijk voor schade van het Panellid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door ASK-Opinions verrichte diensten en gedane uitkeringen.
Artikel 22. Beeindiging lidmaatschap ASK-Opinions Panel
 • Zowel ASK-Opinions BV als het Panellid mogen te allen tijde, met of zonder opgaaf van redenen, het individuele lidmaatschap van het ASK-Opinions Panel-spaarprogramma beëindigen. De rechten van Panelleden vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
 • Beëindiging van het lidmaatschap door ASK-Opinions geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per email. De beëindiging van het lidmaatschap door een Panellid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via het Scoupy-platform of de ASK-Opinions klantenservice in te dienen en te versturen. De beëindiging door een Panellid treedt pas in werking vanaf het moment dat het lid hiervan een bevestiging van ASK-Opinions heeft ontvangen.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2023.