Actievoorwaarden Scoupy

De door Scoupy aangeboden dienst, bestaande uit het beschikbaar stellen van de Applicatie en Acties, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, zoals in te zien en te printen onder www.scoupy.com/terms.

1. Algemeen
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Scoupy aangeboden dienst, bestaande uit het beschikbaar stellen van de Applicatie en Acties. Deze Coupons en Acties bestaan uit aanbiedingen voor producten en diensten van verschillende Aanbieders (hierna: "de Actie"). Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Website www.scoupy.nl/actievoorwaarden en in de door Scoupy aangeboden Applicatie. Deze Actievoorwaarden kunnen worden opgeslagen en geprint.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de gebruiker die deelneemt aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”) zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 • De Actie begint met de op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy aangekondigde startdatum van de Actie of zodra de Actie online staat op de Website en/of in de Applicatie en eindigt op de einddatum zoals vermeld in de Coupon van de Actie (hierna: “de Actieperiode”).
 • Een Deelnemer heeft uitsluitend recht op deelname aan de Actie, indien hij/zij de aanvraag binnen de Actieperiode op juiste wijze heeft ingediend bij Scoupy, middels de Website en/of de Applicatie.
 • Indien er een specifiek actie-artikel (hierna: “het Artikel”) aangekocht moet worden, dan dient de aankoopdatum van het Artikel zoals op de kassabon staat vermeld, te vallen binnen de Actieperiode van de Actie waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.
 • De uiterste datum waarop kan worden deelgenomen aan een Actie, is de einddatum van de Actie om 23.59 uur. Aanvragen die hierna worden ingediend, hoeven niet meer in behandeling te worden genomen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst bij Scoupy. Wanneer er bij een Actie sprake is van gelimiteerde aantallen en deze beschikbare (gelimiteerde) aantallen allemaal zijn gebruikt, kan er geen aanvraag meer worden gedaan, ook niet als het Artikel dan al wel is aangeschaft door de Deelnemer.
 • Wanneer er bij een Actie sprake is van gelimiteerde aantallen en deze beschikbare (gelimiteerde) aantallen allemaal zijn gebruikt, zal dit duidelijk bij de Actie zichtbaar zijn op de Website en/of in de Applicatie.
 • Per Actie dient Deelnemer een separate aanvraag in te dienen via de Website en/of de Applicatie om deel te nemen aan de Actie. Deelnemer mag wel dezelfde kassabon gebruiken voor het indienen van verschillende Acties. Er mogen dus meerdere producten/ aankopen op dezelfde kassabon staan vermeld. Uiteraard mogen hier ook producten opstaan, die niet meedoen met een Actie. Artikelen hoeven dus niet per stuk of separaat afgerekend te worden.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • De maximale deelname per Deelnemer gedurende de Actieperiode is aangeven bij de betreffende Actie op de Website en/of in de Applicatie en wordt berekend aan de hand van het opgegeven adres, emailadres of IBAN nummer.
 • Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan een Actie via de Website en/of via de Applicatie. Het insturen van fysieke bonnen per post is niet mogelijk.
 • Deelnemers kunnen in het geval van spaaracties maximaal vijf kassabonnen per dag uploaden.
 • Scoupy is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Scoupy daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en/of staking, van de Actie, zal door Scoupy bekend gemaakt worden via de Website en/of via de Applicatie. Voor zover in deze Actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Scoupy over deze gevallen beslissen.
 • Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. De Actie
 • Deelnemer kan gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie zoals aangegeven bij de Actie op de Website en/of in de Applicatie. Na het verstrijken van de Actieperiode óf wanneer er bij een Actie sprake is van gelimiteerde aantallen en deze beschikbare (gelimiteerde) aantallen allemaal zijn gebruikt, is deelname niet meer mogelijk (“op=op”).
 • Indien er bij de Actie sprake is van een cashback-bedrag, dan kan de hoogte van dat bedrag variëren per Actie en per winkel. De hoogte van het Cashback-bedrag geldt enkel op de wijze zoals aangegeven op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy.
3. Deelname
 • Deelname aan een Actie gaat op de volgende wijze:
  • 3.1.1 Koop, indien van toepassing, het Artikel in een winkel naar keuze bewaar je kassabon.
  • 3.1.2 Activeer de Actie op de wijze zoals aangegeven op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy. Hiervoor is vrijwel altijd een upload van een foto van de kassabon nodig.
   • 3.1.2.1 Bij het insturen van een kassabon moeten alle gegevens zichtbaar zijn, het is mogelijk om meerdere foto’s in te sturen waarop steeds een deel zichtbaar is
   • 3.1.2.2 Alle informatie moet duidelijk leesbaar zijn. Inclusief bedrijfsnaam, artikel + bedrag, datum en tijd.
   • 3.1.2.3 Alleen foto’s van originele en goed leesbare kassabonnen worden geaccepteerd.
   • 3.1.2.4 Om er zeker van te zijn dat je het juiste Artikel, indien van toepassing, hebt kun je met de Scoupy app de barcode scannen. Deze optie is alleen beschikbaar in de Applicatie.
  • 3.1.3 Kies, indien van toepassing, de juiste Actie door deze aan te vinken.
   • 3.1.3.1 Het is mogelijk om, indien van toepassing, met één kassabon mee te doen aan meerdere Acties. Klik in dat geval meerdere opties aan in de lijst met Acties.
  • 3.1.4 Vul alle relevante, gevraagde gegevens in en voltooi de aanvraag
   • 3.1.4.1 Bij het insturen van de aanvraag gaat Deelnemer automatisch akkoord met de Actievoorwaarden en het Privacy Statement van Scoupy.
  • 3.1.5 Vul de volgende persoonlijke gegevens in:
   • 3.1.5.1 Voor- en achternaam
   • 3.1.5.2 Emailadres
   • 3.1.5.3 Woonplaats
   • 3.1.5.4 Geldig IBAN nummer (indien van toepassing)
  • 3.1.6 Deelnemer garandeert dat de opgegeven informatie correct, actueel en compleet is. Scoupy is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste informatie.
 • Scoupy streeft ernaar, indien van toepassing, het desbetreffende Cashback-bedrag, na goedkeuring van de kassabon en opgave van de persoonlijke gegevens zoals hiervoor omschreven, binnen 2 werkdagen op de door Deelnemer opgegeven Nederlandse IBAN uit te keren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Scoupy zal in alle gevallen uitsluitend tot uitbetaling van het Cashback-bedrag aan de Deelnemer overgaan indien zij dit bedrag van de Aanbieder heeft ontvangen. Scoupy is nooit gehouden tot uitbetaling van bedragen die zij (nog) niet van de Aanbieder heeft ontvangen.
 • Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode en, indien van toepassing, zolang de voorraad strekt (op=op). Te late of onvolledige inzendingen of inzendingen die zijn gedaan nadat, indien van toepassing, het totaal aantal beschikbare Cashbacks van een Aanbieder is bereikt, hoeven niet te worden verwerkt. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemer dient conform de Actievoorwaarden te handelen om in aanmerking te komen voor de Actie.
 • Van de Actie kan uitsluitend gebruik worden gemaakt door natuurlijke personen, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en geldt uitsluitend voor Artikelen welke in Nederland zijn aangeschaft. Scoupy kan niet garanderen dat een Artikel te allen tijde voorradig is of is opgenomen in het assortiment van een (fysieke) winkel. Scoupy is niet aansprakelijk wanneer er door Deelnemer geen gebruik van de Actie kan worden gemaakt, om welke reden dan ook.
 • De Aanbieder en/of Scoupy kan een Deelnemer verzoeken bewijs te leveren van zijn of haar identiteit en geldige deelname op het opgegeven woon- of verblijfadres tot 4 weken na afloop van de Actie.
 • Indien het vermoeden bestaat dat de Deelnemer misbruik maakt van de Actie, op welke wijze dan ook naar het oordeel van Scoupy, kan Aanbieder en/of Scoupy deze Deelnemer uitsluiten van deelname aan toekomstige Acties.
 • De Aanbieder en/of Scoupy behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van Deelnemers aan de Actie op te schorten of te beëindigen indien Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan Deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Aanbieder en/of Scoupy en zonder dat de Aanbieder en/of Scoupy hiervoor aansprakelijk is jegens Deelnemer.
 • Indien een Deelnemer het Artikel, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de Actie, retourneert, vervalt het recht op deelname. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de Actie opgevraagd worden door de Aanbieder en/of Scoupy als bewijs.
4. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Scoupy de Aanbieder, de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met een tekortkoming, onrechtmatige daad of andere hoofde, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot - het uitvoeren van de Actie; het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de Actie indien de omstandigheden dit vereisen; - het onrechtmatig gebruik van de systemen van Scoupy door een derde.
 • Scoupy heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Scoupy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het tijdelijk onderbreken of stop zetten van Acties.
 • Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Scoupy zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
5. Persoonsgegevens
 • Om deel te kunnen nemen aan de Actie, dient Deelnemer de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken aan Scoupy, zodat Scoupy de Actie voor de Aanbieder kan uitvoeren. Scoupy kan (een deel van) deze persoonsgegevens verstrekken aan/ delen met Aanbieder en/of deelnemende retailer in het kader van het uitvoeren van de Actie.
 • Voor het toezenden van commerciële berichten aan Deelnemer dient Scoupy voorafgaand toestemming te vragen aan de Deelnemer. Ook voor het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden voor commerciële doeleinden zal Scoupy toestemming vragen aan Deelnemer.
 • De persoonsgegevens van Deelnemer worden door Scoupy en Aanbieder in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Statement van Scoupy, zoals in te zien onder www.scoupy.com/privacy-statement, verwerkt. Aanbieder kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden die betrokken zijn in verband met de administratie van deze Actie.
 • Scoupy verwerkt de deelname op basis van de ingevulde en bevestigde gegevens van Deelnemer. Als blijkt dat deze gegevens (persoonlijke gegevens of de kassabon) niet correct of compleet zijn, zal Scoupy middels een e-mail aan Deelnemer verzoeken de niet correcte of complete gegevens te corrigeren of alsnog in te sturen. De Deelnemer wordt geacht de juiste gegevens binnen de Actieperiode in te sturen. Te late inzendingen worden niet verwerkt. Wanneer de correcte gegevens binnen de Actieperiode door Scoupy zijn ontvangen, zal er een laatste poging worden gedaan tot uitvoering van de Actie.
 • Deelnemer wordt bij iedere commerciële communicatie van Scoupy een afmeldmogelijkheid geboden. Daarnaast kan de Deelnemer zich afmelden voor de communicatie (‘opt-out’) op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy.
 • Deelnemer heeft het recht om zijn/haar eigen (persoons-)gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen, dan wel het account te verwijderen. Ga naar www.scoupy.nl/privacy-statement voor meer informatie hierover.
6. Correspondentie en klachten
 • Eventuele vragen opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Actie en deze Actievoorwaarden kunnen gesteld worden aan de Scoupy klantenservice. De contactgegevens zijn te vinden op de Website en/of in de Applicatie van Scoupy.